על פי תקנה 18 א' לעניין קביעת דרכת נכות לנפגעי עבודה (התשט"ז 1956), כל מי שנקבע לגביו שהוא נפגע עבודה ואין באפשרותו להשתכר, ייחשב כ-נכה נזקק.

עורך דין נכה נזקק במה מדובר?

נכה נזקק הוא כל אדם שלגביו מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. לאותו אדם אין סיכוי סביר ו/או מסוגלות לעבוד בעבודה כלשהיא
2. לאותו אדם אין הכנסה מעבודה ו/או מקצבה מחליפת שכר

במידה ותנאים אלו מתקיימים, אותו אדם יהא זכאי לקבלת דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.

הגשת בקשה לעניין נכה נזקק

הכרה כ-נכה נזקק נעשית באמצעות הגשת תביעה להכרה כ"נכה נזקק" באמצעות טופס ביטוח לאומי ייעודי (טופס 279), אותו יש להגיש באופן מקוון ו/או באמצעות הדואר, הפקס ו/או באופן פיזי בסניף ביטוח לאומי על פי מקום מגוריו של מגיש הבקשה. לאחר הגשת התביעה, הבקשה מועברת לידי ועדת הרשות המורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא, כאשר דיוניה של הועדה בעניין תביעת "נכה נזקק" נעשית ללא נוכחות המבוטח. במקרים בהם ועדת הרשות מאשרת את התביעה, דרכת הנכות בשיעור של 100% תינתן למגיש התביעה לתקופה של עד 4 חודשים שלאחריה קיים צורך בהגשת בקשה חדשה. במקרים בהם התביעה תידחה על ידי ועדת הרשות, ניתן יהיה לערער על החלטתה ובמידת הצורך להופיע בפני הועדה.

שימו לב – לאורך כל התקופה בה המבוטח מוכר כ-נכה נזקק, הוא אינו רשאי לקבלת דמי אבטלה ובמידה והוא מקבל כבר דמי אבטלה זכאותו לכך תבוטל.

הגשת תביעה לנכה נזקק – מה חשוב לדעת?

הגשת תביעה לעניין נכה נזקק, מומלץ שתעשה מיד לאחר החלטתה של הועדה הרפואית בדבר נכות זמנית. את הבקשה לא ניתן להגיש במידה ונקבעה למבוטח נכות לצמיתות. מכיוון שקבצת נכה נזקק מתאפשרת רק לתקופה של עד 4 חודשים קדמים, עשוי להיווצר מצב בו נקבעה נכות זמנית לתקופה ארוכה יותר מ-4 חודשים. במצבים אלו, המבוטח יידרש להגשת התביעה לעניין נכה נזקק מספר פעמים לאורך תקופת הנכות, וזאת במידה והוא עומד בקריטריונים המזכים בהכרה כנכה נזקק לאורך כל התקופה.

חשוב לציין שבהתאם לתקנה 18א' (ג) לקנות הביטוח הלאומי, ועדת הרשות מוסמכת לדרוש ממגיש הבקשה ו/או מהמוסד לביטוח לאומי, להמציא לה כל מידע נוסף הנדרש לצרוך קבלת ההחלטה על ידה. בנוסף, ועדת הרשות, מוסמכת לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי לפתוח בחקירה לאימות נתונים וקביעת עבודות לצורך קבלת החלטתה. בנקודה זו חשוב לציין שכל חומר חקירה אשר יועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי לידי וועדת הרשות, חייב לעבור על פי חוק גם למבוטח מגיש הבקשה.

הגשת בקשה לנכה נזקק באמצעות עורך דין ביטוח לאומי

הליך מיצוי זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי, מומלץ שייעשה באמצעות ליווי משפטי מטעם עורך דין ביטוח לאומי המייצג את המבוטח. באופן זה, תוכלו להגן על מלוא זכויותיכם ולבחון את כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותכם לצורך כך. ברוב המקרים, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי כבר בשלבי הגשת התביעה הראשונית לצורך הכרה כנפגע עבודה, אך במידה ולא עשיתם זאת בתחילת הדרך, אף פעם לא מאוחר ותוכלו לשכור את שירותיו של עורך הדין בשלב כזה או אחר בו תרצו לערער על החלטות הועדה ו/או להגיש תביעה לעניין נכה נזקק.
היוועצות מוקדמת ככל הניתן עם עו"ד ביטוח לאומי, תאפשר גם לכם לפעול בצורה הממוקדת והמקצועית ביותר לצורך מיצוי מלוא זכיותיכם אל מול המוסד לביטוח לאומי.